Bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn

Chuyên mục: Bài tập 12/09/2016
8829 views

Bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn cung cấp cho các em những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh căn bản nhất về thì hiện tại đơn. 

Thì hiện tại đơn là một trong những thì ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng thường xuyên, vì vậy nắm vững kiến thức về thì này sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn và có nền tảng tiếng Anh tốt hơn.

 

 

Trong những bài tập tiếng Anh cho trẻ em thì bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn phù hợp với chương trình tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 và tiếng Anh lớp 5 trở lên. Bởi những bài tập mà Alokiddy gửi tới các em dưới đây là những dạng bài tập thuộc chương trình tiếng Anh cho các em từ lớp 3 trở lên. Các em học tiếng Anh lơp 1,2 có thể sử dụng làm tài liệu nâng cao tham khảo.  

 

Bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn

 

Để hoàn thành những bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn các em hãy nắm vững ngữ pháp tiếng Anh về thì hiện tại đơn đã nhé.

Ngữ pháp về thì hiện tại đơn

 

 

Bài 1: Hoàn thành câu

1. Tom ..................... stamps. (not/to collect)

2. You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)

3. Julie ..................... in the garden. (not/to work)

4. I ..................... at home. (not/to sit)

5. Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)

6. Adam ..................... French. (not/to speak)

7. His sister ..................... lemonade. (not/to like)

8. We ..................... to music. (not/to listen)

9. My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)

10. Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)

Bài 2: Viết thành câu hoàn chỉnh

1. I don’t stay/doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/doesn’t do her homework.

4. They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.

5. Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/doesn’t throw stones.

Bài 3: Viết lại câu dùng đúng dạng của động từ trong ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) ____________

2. He (stay) up late? (sometimes) ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always)  ____________

4. Peter and Mary (come) to class on time. (never)  ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) ____________

6. You (go) shopping? (usually) ____________

7. She (cry). (seldom) ____________

8. My father (have) popcorn. (never) ____________

Bài 4: Hoàn thành bài hội thoại

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Download bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn về cho bé làm ngay >> tại đây <<

Những bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn được Alokiddy gửi tới các em trong những phần tiếp theo. Các em có thể học ngay những bài học cũng như làm thêm những dạng bài tập tiếng Anh khác tại Alokiddy.com.vn. Tại Alokiddy, các em sẽ được tiếp cận với những bài học tiếng Anh được chia thành nhiều chương trình khác nhau phù hợp với trình độ tiếng Anh của các em. Học tiếng Anh trẻ em cùng Alokiddy sẽ không còn quá khó nữa nhé!