Tiếng Anh lớp 3 unit 6 cho trẻ

Chuyên mục: Bài tập 08/09/2016
1797 views

Bài tập tiếng Anh cho trẻ em lớp 3 được thực hiện theo từng unit với những dạng bài tập đa dạng, được Alokiddy cập nhật thường xuyên. 

 

Tiếng Anh lớp 3 unit 6 cho trẻ em bổ xung cho các em những kiến thức mới vầ từ vựng, ngữ pháp. Những dạng bài tập mới này được Alokiddy gửi tới dưới đây hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Tiếng Anh lớp 3 unit 6 cho trẻ

 

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 6 trong bộ tài liệu bài tập tiếng Anh cho trẻ em của Alokiddy. Có rất nhiều bài tập tiếng Anh ở bộ tài liệu này, các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh lớp 3 cho trẻ tại Alokiddy.com.vn nhé!

Bài 1: Đọc và nối thành bài hội thoại hoàn chỉnh

1 - c Open your book, please! Vui lòng mở sách ra!

2 - e Be quiet, please! Hãy im lặng nào!

3- b May I ask a question, Mr Loc?

Xin phép thầy Lộc cho em hỏi một câu hỏi ạ?

4 - d May I write my name. Miss Hien?

Em có thể viết tên của mình phải không cô Hiền?

5 - a Don't talk! Không nói chuyện! / Hãy im lặng!

Bài 2: Đọc và viết lại

1. Sit down, please! Xin vui lòng ngồi xuống!

2. Don't talk, please! Làm ơn không nói chuyện!

3. A: May I go out? Xin phép cô cho em ra ngoài ạ?

B: Yes, you can. Vâng, em có thể đi.

4. A: May I stand up? Em có thể đứng lên không?

B: No, you can't. Không, em không thể.

Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    B. making                C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      B. hasn’t                 C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    B. chairs                 C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling         B. cycling                C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister                  B. mother                C. father

6. What is the---------- today?

A. activity                B. colour                 C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why                   B. How                   C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour                 B. yellow                C. sunny

Bài 4: Học hát

Come in and sit down

Hello, hello, Miss Minh Hien

May I come in and sit down?

Hello, hello. Yes, you can.

Come in, sit down and study

Open your book and read aloud:

ABC DE F G!

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 6 cho trẻ trên đây đã giúp các em ôn tập bài tập tiếng Anh tốt nhất. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em sẽ trở lên đơn giản hơn nếu các em được tiếp cận với kênh học tiếng Anh hiệu quả.