Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án cho trẻ

Chuyên mục: Bài tập 14/09/2016
33377 views

Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án mang đến cho các em học tiếng Anh lớp 5 những dạng bài tập giúp các em ôn luyện tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh lớp 5 cho trẻ qua những dạng bài tập giúp các em học nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Đối với chương trình tiếng Anh lớp 5 thì bài tập tiếng Anh luôn là phần đặc biệt, các em cần hoàn thành những nội dung học tiếng Anh trên lớp và ôn luyện nhiều dạng bài tập khác nhau chuẩn bị cho quá trình chuyển cấp của mình.

 

 

Bài tập tiếng Anh lớp 5 dưới đây với rất nhiều dạng bài mới kèm theo đáp án hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả nhất.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án cho trẻ

 

 

I. Circle the odd one out.

1. A. Left             B. Right             C. Turn                   D. Between

2. A. Mother        B. Brother          C. Sister                 D. Teacher

3. A. Car             B. Bus stop        C. Bike                   D. Train

4. A. Eat             B. Went             C. Watched             D. Listened

5. A. Warm         B. Cool               C. Sun                    D. Cold

II. Choose the best answers.

1. The teacher is …….. a story to the class.            A. telling        B. to tell          C. tells

2. There …..any books on the table yesterday          A. was           B. weren't       C. are

3. Linda is reading a letter ……… her pen friend.       A. from          B. of               C. to

4. My sister is a ……… at a general hospital.           A. engineer    B. nurse          C. worker

5……… does your brother do ? - He's a student.       A. Where       B. When         C. What

III. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

      A. on                     B. in                      C. at                      D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

     A. are                    B. were                  C. was                    D. is

3. ……….. did they do yesterday?

     A. What                B. When                C. Where                 D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

     A. Is                      B. Are                   C. Do                      D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

    A. play                   B. to play              C. playing                D. played

IV. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

V. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

 

 

Đáp án:

I. Circle odd one out (1.25 đ)

1. C         2. D           3. B              4. D             5. C

II. Choose the bets answer (2.5 đ)

1. A         2. B            3. A             4. B             5. C

III. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B              2. B                    3. A                  4. B                5. B

IV. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False        2. False               3. True              4. True            5. False

V. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Để học tiếng Anh trẻ em nói chung và tiếng Anh lớp 5 nói riêng các bạn có thể cho trẻ học ngay những dạng bài tập, bài học mới mà Alokiddy gửi tới trong từng chương trình học, giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Tiếng Anh thiếu nhi với Alokiddy là một lựa chọn tuyệt vời cho các em.