Bài tập ôn tập tổng hợp tiếng Anh lớp 5 cho bé

Chuyên mục: Bài tập 14/06/2016
20717 views

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 cho bé thường được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như viết lại câu, chia động từ, điền từ… Trong bài viết dưới đây chúng tôi giới thiệu các bạn những bài tập ôn tập tổng hợp tiếng Anh lớp 5 cho bé với những dạng bài tập đang dạng và phù hợp với các em.

Bài tập ôn tập tổng hợp tiếng Anh lớp 5 cho bé

Những bài tập tiếng Anh dưới nhiều dạng khác nhau và được sắp xếp phù hợp cho quá trình ôn tập của các em học tiếng Anh lớp 5.

 

 

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is a pen.

2. Nam and Ba are fine.

3. They are twenty.

4. I am Thu.

5. We are eighteen.

6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. not/ he/ is/ today/ fine.

 

 

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

This (be) my friend, Lan .

She (be) nice ?

They (not be) students.

He (be) fine today.

My brother (not be ) a doctor.

You (be) Nga ? Yes, I (be)

The children (be) in their class now.

They (be) workers ? No, They (not be)

Her name (be) Linh.

How you (be) ? – We (be) fine, thanks.

Bài 4. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung ( ride )........ her bike to work

2. You ( wait).......... for your teacher?

3. I ( play)....... video games and my sister ( watch ) .............TV

4. She ( not )................ travel to the hospital by bus but she ( drive).............

5. We ( sit) .........in the living room

6. What the farmers (do).......?

    - They ( unload)..........the vegetables.

7. Where he ( fly).........? – to Ho Chi Minh City

8. I (eat)........my breakfast at a food store

9. My father (listen)....................................... to the radio now.

10. Where is your mother? - She ....................... (have) dinner in the kitchen.

11. Mr. Nam (not work) ............................................. at the moment.

12. The students (not, be) ..................................in class at present.

13. The children (play)................................ in the park at the moment.

14. Look! Thebus (come) .......................................

15. What .............................. you (do).....................at this time Nam?

     - I often ( read) .............................. .............................. a book.

Để học tiếng Anh lớp 5 cho bé hiệu quả các bạn có thể tìm hiểu thêm những bài học tiếng Anh lớp 5 cho bé tại Alokiddy. Tại Alokiddy các bé sẽ được tham khảo nhiều tài liệu tiếng Anh, bài tập tiếng Anh cũng như những lời giải đúng nhất hỗ trợ các em trong quá trình học tiếng Anh của mình.