Tài liệu tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em

Chuyên mục: Tài liệu 12/09/2016
1072 views

Tài liệu tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em với những kiến thức ngữ pháp cơ bản và những bài ôn tập tiếng Anh sẽ giúp các em củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 5 của mình hiệu quả nhất. 

Học tiếng Anh lớp 5 đã phức tạp hơn so với các chương trình lớp 4 hay lớp 3. Vì vậy, các bạn cần tìm cho trẻ các nguồn tài liệu học tiếng Anh phù hợp và bám sát với chương trình học tiếng Anh của các em. Để có thể học được tiếng Anh trẻ em hiệu quả các bạn có thể cho các em tham khảo những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn với những bài học tiếng Anh cho trẻ được thiết kế theo từng unit sẽ giúp các em học tiếng Anh tốt hơn.

 

 

Tại Alokiddy, các em không chỉ được tiếp cận với nguồn tài liệu tiếng Anh lớp 5 phù hợp mà các em còn được đồng thời cải thiện những kỹ năng học tiếng Anh của mình với những kiến thức mới, những bài luyện nghe, nói, đọc, viết vô cùng thú vị.

 

Tài liệu tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em

 

Trong nội dung bài viết này, Alokiddy gửi tới các bạn và các em học tiếng Anh lớp 5 một số những ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và bài tập ôn tập giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

1.Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cần nhớ

Những ngữ pháp cơ bản các em cần ghi nhớ có đầy đủ tại đây nhé!

1.Gọi tên thủ đô và quốc tịch:

-Thủ đô: Hanoi, London, Singapore, Washington D.C, Tokyo, Bangkok , Beijing

-Quốc tịch: Vietnamese,England, Singaporean, American, Japanese, Thailand, Chinese

2.Hỏi – Đáp đến từ đâu, giới thiệu quốc tịch:  Tôi đến từ...... Tôi là người nước.... 

- Where are you from?            - I’m from Vietnam. I’m Vietnamese.

- Where is he/she from?           - He/She is from England. He/ She is English.

3.Đọc số thứ tự: first (1st), second (2nd), third (3rd), fourth (4th), fifth (5th),...ninth (9th), tenth (10th)

-eleventh (11th), twelfth (12th), thirteenth (13th), fourteen (14th), fifteen (15th), sixteen(6th),...

-twentieth (20th), twentieth- first (21st), twentieth-second (22nd), twentieth- third (23rd),...

-thirtieth (30th), thirtieth - first (31st)

4.Hỏi – đáp về ngày tháng: Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?/ Hôm nay là ngày.... tháng...

- What day is today?                - It’s Monday. (Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai)

-What’s the date today?          - It’s October 10th 2009.

5.Hỏi – đáp về ngày sinh: Bạn sinh vào ngày mấy tháng mấy?/ Tôi sinh vào ngày.... tháng...

-When were you born? - I was born on September 20th 1996.

6.Hỏi số lượng đếm được:        Có bao nhiêu người trong nhà bạn? Có..... người trong nhà tôi.

-How many people are there in your family?   - There are three/ four...  people in my family.

7.Hỏi - đáp về tên của một người:  Tên của..... là gì?./ Tên của..... là .....

- What’s your name?                        - My name ‘s Quan.( my: của tôi)

- What’s your father’s name?           - His name’s Nam. ( his: của cậu ấy)

- What’s your  mother’s name?                  - Her name’s  Mai. ( her: của cô ấy)

2.Một số bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5

Bài 1: Hoàn thành câu

1.- Where ………………….……you from?         - I’m ………………….……Vietnam. I’m ………………….…….

2.- ………………….……is he/she from?                      - He/She ………………….……from England. He/ She is English.

3.- What ………………….……is today?             - ………………….……Monday.

4.-What’s the ………………….……today?                  - It ………………….……October 10th 2009.

5.- When ………………….……you born?                    - I ………………….……born on September 20th 1996.

6.-How many people ………………….……there in your family?   - There …………………….….…… people in my family.

7.- What’s ………………….……name?                       - My name ………………….…… Quan.

8.- ………………….…… your father’s name?             - ………………….……name’s Nam. ( his: của cậu ấy)

9.- What’s your  mother’s ………………….……?       - ………………….…… name’s  Mai. ( her: của cô ấy)

10.- What ………………….……you do?                      - I am ………………….……post man.

11.- What ………………….……your mother do?         - ………………….……a doctor. ( father: cha/ mother: mẹ)

12.I want to ………………….……a nurse.                   - She ………………….……to be an engineer.

13.- Where ………………….……you work?                   - I study at Quang Son B Primary School.

14.- ………………….……does he work?                               - He/ She works ………………….……Bach Mai Hospital.

15.- What ………………….……you doing?                 - I’m ………………….……a letter.                     (viết một lá thư)

16.- What is ………………….……doing?                     - She ………………….……singing a song.         ( hát một bài)

17.- Do you want to play ………………….……and seek?- Sure./ Yes, I do.

18.- How ………………….……do you play football? - Sometimes.

19.- Where ………………….……you yesterday?         -  I was ………………….……the School Festival.

20.- ………………….…… was she yesterday?             -   She  ………………….……at the Song Festival.

21.- What ………………….……you do at the festival?         - I ………………….……sports and games.

Bài 2: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1.Where  / from /  are/  you?    ………………………………………………………………………………………………………

2.is/ today/ the / What / date? …………………………………………………………………………………………………………

3.I / 20th/ on / September / born / 1996 ……………………………………………………………………………………………………     

4.She / an /  engineer/ to/ be/wants . ……………………………………………………………………………………………………

5.some / milk Would / like/ you? ……………………………………………………………………………………………………

6.She /at /works / Bach Mai Hospital.          ……………………………………………………………………………

7.mother’s  / What/ is / your name/?  …………………………………………………………………………………………………

8.often/ How/ you /play/ do  / football?         ……………………………………………………………………………………………

9.are How /many / people/ there/ family / your/in ……………………………………………………………………………

10.you/ What /subject /do/ like?          …………………………………………………………………………………………         

11.subject/ What’s /your /favorite?     ………………………………………………………………………………………………

12.have/  today What /do/ subject you?…………………………………………………………………

13.I/ English / and / Art/ have.      ………………………………………………………………………………………………

14.you / have /do / When /English? …………………………………………………………………………………………………         

15.I/ on/ Wednesday/ and hav/ e it Thursday. ……………………………………………………………..…………………

16.yesterday/  I /was /the /School Festival

................................................................................................................................

17.What /do/ at /the / did/ you /festival?

..............................................................................................................................

Các bạn có thể download thêm tài liệu tiếng Anh lớp 5 theo từng unit tại đây nhé!

Học tiếng Anh lớp 5 sẽ không còn quá khó đối với các em nếu các em được tiếp cận với nguồn tài liệu học tiếng Anh hiệu quả và phù hợp. Chúc các em học tiếng Anh hiệu quả nhé!