Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé

Chuyên mục: Lời giải 12/07/2016
3949 views

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé được Alokiddy giới thiệu dưới đây nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 5 học tiếng Anh và làm bài thi tiếng Anh tốt nhất và hiệu quả nhất.
 

Mặc dù có rất nhiều nguồn tham khảo dành cho các cuộc thi của bẻ, đặc biệt là học sinh tiểu học như sách giáo khoa, đề thi từ các năm trước... Tuy nhiên, những mẫu đề thi trên mạng thực sự mang đến hơi thở mới khi ôn luyện tiếng Anh dành cho các bé. Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé nằm trong Bộ đề thi ôn luyện tiếng Anh học sinh giỏi do Alokiddy.com.- trang web dạy tiếng Anh trực tuyến sưu tầm là đề thi khá bổ ích dành cho các bé trước kì thi học sinh giỏi.

 

 

Khi làm các mẫu đề thi ôn luyện học sinh giỏi, bé không chỉ đơn thuần là học ngữ pháp mà từ vựng trong đề thi còn giúp bé dễ kết hợp, lựa chọn từ vựng để tạo thành câu biểu đạt ý kiến của mình. Vì thế, khi cho bé ôn luyện các mẫu đề thi học sinh giỏi, bố mẹ hãy thật cố gắng lưu ý đến từng mục ôn tập sao cho hiệu quả.

 

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé

 

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé lần này không yêu cầu các bé đọc và viết quá nhiều nhưng lại giúp bé hình thành kĩ năng phản xạ nhanh bằng cách khoanh tròn và lựa chọn đáp án đúng tương ứng. Trong quá trình làm bài, câu trả lời nào khó quá, học sinh còn được xem lời giải đề thi dành cho bé ngay phía dưới đề thi. Qua đó, việc ôn tập cho kì thi học sinh giỏi sắp tới sẽ không còn quá khó khăn.

 

 

Dưới đây là đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 dành cho bé:

Full name:………………………………………………………….. SBD:……………..

I. Tìm chữ cái khác với các chữ còn lại

C âu 1:           A. visit                 B. books   C. friends                  D. because

Câu2: A. can                                     B. have                       C. watch                                D. badminton

Câu3: A. cold                                   B. cool                        C. circle                                D. picnic

C©u 4:                                         A. warm                                 B. small                      C. draw                D. want

Câu5: A. great                                  B.  break                    C. beautiful                          D. steak

II. Tìm chữ cái khác với chữ còn lại

Câu6:  A. warm                                 B. cool                                     C. dry                                     D. sun

Câu7:             A. souvernir                          B. interesting                   C. bike                             D. picture

Câu8: A. Singaporean                     B. Chinese                              C. Ireland                              D. English

Câu 9:            A. sound                                B. museum                              C. circus                                            D. airport                      

Câu 10:          A. cooker                               B. footballer                    C. farmer                                     D. singer

III. Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

Câu11: She is from Moscow , so she is ………………

A. Chinese

          B. Russian

         C. American

        D. Vietnamese

Câu12: He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.

A. on

          B. in

         C. at

        D. from

Câu13: Look! It ……………………. again.

A. rains

          B. is raining

         C. raining

        D. to rain

Câu 14: How often do you play tennis? - I ………….. play it

A. often

          B. sometimes

         C. never

        D. all A, B, C

Câu 15: Where ………… Mrs Mai live two years ago?

A. did

          B. do

         C. does

        D. is

Câu 16: She works in a hospital, so she is a………

A. teacher

          B. driver

         C. worker

        D. nurse

Câu17: Music, English, Math are ……………… at school.

A. subjects

          B. favourites

         C. games

         D. festivals

Câu 18: There ……….. a lot of people at the party last night.

A. did

           B. are

         C. was

         D. were

Câu19: He often travels..........car..........my father.

A. by/ for

           B. by/ with

         C. with/ by

         D. for/ by

Câu 20: It........... rainy in summer.

Câu21:  What did she........ ?

A. draw

            B. drawed

         C. drew

         D. drawing

Câu 22: Do you want to go..........?

A. swim

            B. swimming

         C. to swim

         D. swam

Câu 23: What........... the matter with you yesterday morning?

A. is

            B. are

         C. was

         D. were

Câu 24: She ……… in Thai Binh now.

A. is

            B. is being

         C. was

         D. are

Câu 25: Her mother bought her ……….. uniform yesterday.

A. a

            B. an

         C. the

         D. 0

IV. Tìm ra từ sai trong những câu dưới đây

Câu 26: How many milk do you want  today?

                 A                      B            C       D

Câu 27: You must go to see me sometime.

                A             B       C              D

Câu 28: There are four person in Mr. Phong's family.

                    A                   B              C                D

Câu 29: How much money is the table?

                    A             B      C          D

Câu 30: She is going to travel to Thailand for a little days.

                         A                B                      C      D

Câu 31: What time does she often has breakfast?

                                  A             B    C         D

Câu 32: She has Music lessons twice one week.

                      A            B              C      D

Câu 33: My birthday is on February.

               A                 B  C            D

Câu 34: My father often goes to home at 5 p.m.

               A                B             C                  D

Câu 35: Would you like any water to drink?

                   A             B    C                  D

V. Khoanh tròn chữ cái đúng để hoàn thành đoạn văn dưới đây

Last month, the students in Hanoi city …36… an English language festival. At eight o’clock …37… the morning, …38 … festival began. All the teachers and students at the festival were…39… beautiful school uniforms. Flowers …40… everywhere. They had …41… big concert in the school yard. They danced, sang, …42… stories and performed plays …43… English. They had a big party, …44…. The festival finished at half …45… eleven. They altogether enjoyed a good time.

 

36

A. have

B. had

C. to have

D. having

37

A. in

B. on

C. at

D. of

38

A. a

B. an

C. the

D. by

39

A. of

B. on

C. in

D. at

40

A. are

B. is

C. were

D. was

41

A. a

B. an

C. to

D. the

42

A. told

B. say

C. spoke

D. talked

43

A. of

B. in

C. with

D. by

44

A. too

B. to

C. two

D. today

45

A. past

B. part

C. to

D. pass

 

VI. Chọn câu trả lời đúng với cách sắp xếp câu dưới đây

Câu 46: am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/./

A. I am going to stay there for three days.                                   B. I am going to there stay for three days.

C. I am going to stay for three days there.                                   D. I am going to stay for there three days.

Câu 47:  is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

A. The weather is often warm in Spring.                           B. The weather often is warm in Spring.                       

C. The weather is warm often in Spring.                                      D. The weather is in Spring often warm.

Câu 48: Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/?/

A. Hoa was born in Hanoi on 5th January.                         B. Hoa was born on 5th January in Hanoi.

C. Was Hoa born in Hanoi on 5th January ?                                 D. Was Hoa born in Hanoi on 5th January.

Câu 49:  Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the /./

A. Go straight on lights after the traffic.                                      B. Go straight on after the traffic lights.

C. Go straight lights on after the traffic.                                       D. Go straight after on the traffic lights.

Câu 50: Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/

A. Why is her very important to Music?                                     B. Why is Music important very to her?

C. Why is Music very important to her?                                     B. Why is very important Music to her?

. The end .

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi cho bé

 

Câu 1: B

Câu 6: D

Câu11: B

Câu 16: D

Câu 21: A

Câu 2: C

Câu 7: B

Câu 12: A

Câu17: A

Câu 22: B

Câu 3: C

Câu 8: C

Câu 13: B

Câu 18: D

Câu 23: C

Câu4: D

Câu 9: A

Câu14: D

Câu 19: B

Câu 24: A

Câu 5: C

Câu10: A

Câu15: A

Câu20: B

Câu 25: A

 

Câu 26: A

Câu 31: C

Câu 36: B

Câu 41: A

Câu 46: A

Câu 27: B

Câu 32: D

Câu 37: A

Câu 42: A

Câu 47: A

Câu 28: B

Câu 33: C

Câu 38: C

Câu 43: B

Câu 48: C

Câu 29: B

Câu 34: C

Câu 39: C

Câu 44: A

Câu 49: B

Câu 30: D

Câu 35: C

Câu 40: C

Câu 45: A

Câu 50: C

 

 

Kì thi học sinh giỏi là kì thi hết sức quan trọng. Do đó, bố mẹ hãy dành thời gian kiểm tra đáp án và giải thích nghĩa của đáp án để bé không còn mơ hồ khi luyện tập. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về đề thi tiếng Anh lớp 5 học sinh giỏi trên đây, phụ huynh và thầy cô có thể liên hệ tại Alokiddy để được hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất. Tại Alokiddy, tiếng Anh trẻ em sẽ không quá khó với những bài học và những bài học và bài tập tại Alokiddy.