Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh chủ đề Mammals

Chuyên mục: Hình Ảnh 24/10/2016
3242 views

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp trẻ tổng hợp được những từ vựng tiếng Anh theo một hệ thống và đầy đủ nhất. Những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em có hình ảnh sẽ giúp các em học nhanh, nhớ lâu hơn. 

 

Có rất nhiều những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh về các loài động vật. Trong nội dung bài học hôm nay Alokiddy giúp các em học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh chủ đề Mammals – động vật có vú.

Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh chủ đề Mammals – động vật có vú này phù hợp với tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em.

 

Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh chủ đề Mammals

 

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề con vật này sẽ là những chủ đề học từ vựng tiếng Anh mang đến hứng thú học tập cho các em.

-mouse /maʊs/: chuột

-rat /ræt/: chuột đồng

-mousetrap /'maʊstræp/: bẫy chuột

-squirrel /ˈskwɪr.əl/: sóc

-chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: sóc chuột

-rabbit /ˈræb.ɪt/: thỏ

-deer /dɪəʳ/: hươu đực

-doe /dəʊ/: hươu cái

-fawn /fɔːn/: nai nhỏ

-elk /elk/: nai sừng tấm (ở Bắc Mĩ và Canada)

-moose /muːs/: nai sừng tấm (ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

-wolf /wʊlf/: con sói

-fox /fɒks/: cáo

-bear /beəʳ/: gấu

 

Hình ảnh động vật có vú

Hình ảnh từ vựng tuếng Anh cho trẻ

 

-tiger /ˈtaɪ.gəʳ/: hổ

-boar /bɔːʳ/: lợn hoang (giống đực)

-bat /bæt/: con dơi

-beaver /ˈbiː.vəʳ/: con hải ly

-skunk /skʌŋk/: chồn hôi

-raccoon /rækˈuːn/: gấu trúc Bắc Mỹ

-kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/: chuột túi

-koala /kəʊˈɑː.lə/: gấu túi

-bobcat /ˈbɑːbkæt/: Mèo rừng Bắc Mỹ

-porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: con nhím

-panda /ˈpæn.də/: gấu trúc

-buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/: trâu

-mole /məʊl/: chuột chũi

-polar bear /ˈpəʊ.lər beər/: gấu bắc cực

 

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh

Hình ảnh tiếng Anh về động vật

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh con vật nói chung và học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Mammals – động vật có vú nói riêng giúp các em có thêm những kiến thức tiếng Anh mới. Để học thêm nhiều chủ đề tiếng Anh cho trẻ em trực tuyến các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh theo các trình độ khác nhau tại Alokiddy.com.vn nhé!