Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

Chuyên mục: Hình Ảnh 07/12/2016
4138 views

Chủ đề học tiếng Anh cho trẻ em qua hình ảnh sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đối với tiếng Anh cho trẻ em thì chủ đề từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ là cách giúp các em học tiếng Anh nhanh nhất. 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money sẽ cho các em những chủ đề tiếng Anh mới, học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề Money

 

Khi học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh bạn chắc chắn cần lựa chọn những chủ đề và những hình ảnh thông dụng nhất để học hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Tiền này nhé!

-treasure /ˈtreʒ.əʳ/: vàng bạc châu báu

-vault /vɔːlt/: hầm (cất tiền trong ngân hàng)

-wallet /ˈwɒl.ɪt/: ví

-gold bars /gəʊld bɑːrz/: thỏi vàng

-piggy bank /pɪgi bæŋk/: lợn tiết kiệm

-safe /seɪf/: két an toàn

-coin /kɔɪn/: đồng xu

-calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/: máy tính

-credit card /ˈkred.ɪt kɑːd/: thẻ tín dụng

-bill /bɪl/: ngân phiếu

-cashier /kæʃˈɪəʳ/: thủ quỹ, thu ngân

-cash register /kæʃˈredʒ.ɪ.stəʳ/: máy tính tiền

-accountant /əˈkaʊn.tənt/: kế toán

-armored car /ˈɑːməd kɑː(r)/: xe bọc thép

-ATM /ˌeɪ.tiːˈem/: máy rút tiền tự động

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề kết hợp từ vựng sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đối với tiếng Anh giao tiếp thì những chủ đề từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp các bạn học nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh chủ đề Tiền – Money này hi vọng đã có thể giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tiền – money này là một trong những nhóm chủ đề tiếng Anh thông dụng nhất hi vọng sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.