Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Chuyên mục: Hình Ảnh 22/10/2016
2952 views

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề giúp các em học sinh học từ vựng tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn. Có rất nhiều những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em, những chủ đề hình ảnh tiếng Anh cho các em được Alokiddy giới thiệu dưới đây và các nội dung học tiếp theo hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả.

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants là một chủ đề học từ vựng tiếng Anh mới được Alokiddy giới thiệu và giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em này phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4. Những từ vựng tiếng Anh được Alokiddy gửi tới các em hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả.

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

 

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cây cối Plants dành cho các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

-tree /triː/: cây

-trunk /trʌŋk/: thân cây

-bark /bɑːk/: vỏ cây

-leaf /liːf/: lá cây

-branch /brɑːntʃ/: cành cây

-twig /twɪg/: cành nhỏ

-flower /ˈflaʊ.əʳ/: hoa

-pot /pɒt/: chậu hoa

-vine /vaɪn/: cây leo

-cactus /ˈkæk.təs/: cây xương rồng

-spine: /spaɪn/: gai

-root /ruːt/: rễ cây

-acorn /ˈeɪ.kɔːn/: hạt sồi

-grass /grɑːs/: cỏ

-blade of grass /bleɪd əv grɑːs/: lá cỏ

-fern /fɜːn/: cây dương xỉ

-palm tree /pɑːm triː/: cây loại cau, dừa

 

Hình ảnh tiếng Anh cho các em học sinh

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sinh động

 

-palm frond /pɑːm frɒnd/: lá cau, dừa

-pine tree /paɪn triː/: cây thông

-pine needles /paɪn ˈniːdlz/: lá thông

-pine cone /paɪn kəʊn/: nón thông

-water lily /ˈwɔː.təʳ ˈlɪl.i/: cây súng

-reed /riːd/: cây sậy

-cattails /ˈkætteɪlz/: cây hương bồ

-bouquet /bʊˈkeɪ/: bó hoa

-wreath /riːθ/: vòng hoa

-sunflower /ˈsʌnˌflaʊəʳ/: hướng dương

-dandelion /ˈdæn.dɪ.laɪ.ən/: bồ công anh

-carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: cẩm chướng

-daisy /ˈdeɪ.zi/: cúc

-pansy /ˈpæn.zi/: hoa păng-xê

-bamboo /bæmˈbuː/: cây tre

-tulip /ˈtjuː.lɪp/: hoa uất kim hương

 

Những từ vựng tiếng Anh sinh động qua hình ảnh

Hình ảnh giúp trẻ học tiếng Anh tốt hơn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Plants

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề Plants dành cho các em cùng Alokiddy giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Các bạn có thể cho trẻ học thêm những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em và những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé!