Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5

Chuyên mục: Bài tập 25/09/2017
13159 views

Để học tốt kiến thức tiếng Anh lớp 5 thì các bé phải chăm làm bài tập tiếng Anh. Sau đây là một số những bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5

=> Bài tập tiếng Anh về Must và Have to

=> 100 câu trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 5

=> Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 A Summer Camp có đáp án

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5

 

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5

I. Hoàn thành câu

1. Hỏi ai đó đến từ đâu:

- Where are you ……………………….. ? - I ……………………….. from Vietnam

- ……………………….. is he/she from? - He/She ……………………….. from England

2. Hỏi một người là ai: Đây / Kia là ai?

-……………………….. is this/ that? - This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

- How ……………………….. are you? - I am ……………………….. years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: Khi nào đến sinh nhật của....? Đó là vào tháng....

- When is your ………………………..? - It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

- ……………………….. birthday, Mai.

6. Cám ơn và phản hồi ý kiến : Cám ơn. / Bạn thật tử tế.

- Thanks (Thank you) - You are ………………………...

7. Xin lỗi và phản hồi ý kiến :Xin lỗi! Không sao.

- I’m ………………………... - ……………………….. at all.

8. Mời dùng thức ăn và đồ uống: Mời bạn dùng....nhé?

- Would you ……………………….. some milk? - Yes, ……………………….../ No, ………………………...

9. Diễn tả khả năng: Bạn có thể .......?

- ……………………….. you swim? - Yes, I ………………………...

- Can ……………………….. dance? - No, I ………………………...

10. Giới thiệu tên các đồ vật: Đây là những..../ Kia là những.....

- These/ Those ……………………….. school bags.

11. Định vị trí của vật: Chúng ớ trong/ trên....

- They are ……………………….. the box. / They are ……………………….. the table.

12. Hỏi đáp số lượng đếm được: Có bao nhiêu......? / Có 1,2,3,....

- How ……………………….. pencils are there? - There …………….. one./ There ……….. two/ three...

13. Đoán sở thích về một môn học: ( ....có thích môn ... không?)

- Do you ……………………….. Math? - Yes, ……………………….. do./ No, I ………………………...

14. Hỏi đáp về các môn học ưa thích:

- What ……………………….. do you like? - I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về môn học yêu thích nhất: .... thích học môn nào nhất? / .... thích môn...... nhất.

- What’s your ……………………….. subject? - I ……………………….. English best.

16. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay......học các môn gì?Hôm nay học môn......

- What subject do you ……………………….. today?- I have English ……………………….. Art.

17. Hỏi đáp về lý do ưa thích một môn học : Vì sao ... thích môn...? Bởi vì.....thích....

- Why do you ……………………….. Music? - ……………………….. I like to sing.

18. Hỏi đáp về lịch học một môn trong tuần: Khi nào .... học môn......? ... học nó vào thứ.....

- When ……………………….. you have English? - I have it ……………………….. Wednesday

and Thursday.

II. Viết lại câu

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………13. have/ today What /do/ subject you?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / and / Art/ have.

………………………………………………………………………………………

6. you / have /do / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. you/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

III. Dịch ra tiếng Anh

1. Cô ấy đến từ nước Anh  ………………………………………………………......

2. Kia là ai  …………………………………………………………………………..

3. Kia là Hoa  ………………………………………………………………………..

4. Khi nào đến sinh nhật của bạn? …………………………………………………..

5. Đó là vào tháng 5 …………………………………………………………………

6. Đây là những bút chì. Kia là những cái cặp

.………………………………………………………………………………………

7. Bạn có thích môn khoa học không?

……………………………………………………………………………………….

8. Bạn thích học môn nào nhất?

……………………………………………………………………………………….

9. Hôm nay tôi học môn toán, Anh và nhạc.

………………………………………………………………………………………

10. Chúng ta hãy đi đến siêu thị

…………………………………………….…………………………………………

Hy vọng những bài tập trên sẽ giúp các bé học tập hiệu quả và đam mê học tiếng Anh trẻ em hơn. Cha mẹ hãy cho các bé truy cập Alokiddy.com.vn thường xuyên để nâng cao trình độ tiếng Anh nhé.