Bài tập ôn tập chương trình tiếng Anh lớp 4

Chuyên mục: Bài tập 12/09/2017
10864 views

Bài tập sẽ giúp các bé ôn tập kiểm tra và củng cố kiến thức để học tiếng Anh hiệu quả hơn. Đối với bé lớp 4 kiến thức sẽ phức tạp hơn nên cần luyện tập mỗi ngày. Mời các bé làm bài tập ôn tập chương trình tiếng Anh lớp 4 dưới đây.

=> Bài tập ôn tập hè lớp 4 lên 5 cho trẻ

=> Bài tập tiếng Anh thì tương lai tiếp diễn

=> Bài tập tiếng Anh về Since và For cho trẻ em

 

Bài tập ôn tập chương trình tiếng Anh lớp 4 

Bài tập ôn tập chương trình tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn tập dành cho học sinh lớp 4 sau đây có nhiều dạng bài hữu ích giúp bé ôn tập từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

Question 1. Let's ...hello to the teacher

A. go

B. say

C. know

D. to

Question 2. There is ... dog in my house

A. a

B. an

C. two

D.is

Question 3. Give .... a pen, please.

A. my

B. my's

C. me

D. I

Question 4. I ... reading a book.

A. is

B. are

C. am

D. am's

Question 5. This cake ... for you, Mary. – Thank you very much.

A. Is

B. are

C. a

D. an

Question 6. Tommy is my friend. He is a ...at Quang Trung Primary School.

A. Woker

B. doctor

C. farmer

D. student

Question 7. Her house is ...big

A. very

B. much

C. many

D. old

Question 8. Yoko is ...Japan.

A. at

B. under

C. up

D. from

Question 9. August is the eighth month ... the year.

A. by

B. on

C. of

D.from

Question 10. Draw ... picture, please.

A. a

B. an

C. a's

D. an's

Bài 2. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna                lite               

stutdent                mielk                     

plearse                  whym          

Einglish                whlo

whuere                 buqs

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I'd like some milk.                    

_______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. 

_______________________________

3. Because I like to sing songs.            

_______________________________

4. There are four books on my desk.   

_______________________________

5. My pen friend is from America.        

_______________________________

 

Bài 4: Đọc và điền True (T) hoặc False (F)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It's a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

____________________________________________

3. subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

____________________________________________

Hy vọng những bài tập tiếng Anh trên sẽ giúp các bé nắm tốt chương trình tiếng Anh lớp 4. Để học tiếng Anh trẻ em tốt nhất các bé hãy truy cập Alokiddy.com.vn và thực hành với các bài học cũng như làm bài tập của chúng tôi. Đồng thời mua khóa học trực tuyến để được học tiếng Anh với các giáo viên bản ngữ.