Bài tập tiếng Anh lớp 3 cho bé 8 tuổi theo chương trình mới

Chuyên mục: Bài tập 09/09/2017
11736 views

Học tiếng lớp 3 là các bé bắt đầu làm quen với các kiến thức ngữ pháp cơ bản. Để nắm được các kiến thức này, các bé phải luyện tập thường xuyên và chăm chỉ làm bài tập tiếng Anh. 

Sau đây, Alokiddy xin giới thiệu bài tập tiếng Anh lớp 3 cho bé 8 tuổi theo chương trình mới nhằm giúp các bé có thể thực hành và học tiếng Anh hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 cho bé 8 tuổi theo chương trình mới

Bài tập tiếng Anh lớp 3 cho bé 8 tuổi theo chương trình mới

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My .......... is Linda.

a. name  

b. is                      

c. I am

2. What is .........name?

a. name   

b. my 

c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It's a pen.   

b. It's a pencil.   

c. It's a rubber.

4. How do you ....... your name?

a. what 

b. is  

c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is 

b. who

c. What

6. What is this?

a. It's a book. 

b. It's a computer.

c. It's a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.

b. Yes, it is.   

c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school  

b. Primary Queen      

c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

My name is Mai. I'm nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

- She is ............... years old.

2. Where is the doll?

- It's ................. the bed.

3. What colour are they?

- They are ........................

4. Have you got a cat?

- Yes, I .......................

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Sau khi học được kiến thức nào đó các bé hãy làm bài tập tiếng Anh về phần đó luôn để ghi nhớ cũng như sử dụng thành thạo tiếng Anh. Các bé hãy truy cập Alokiddy.com.vn để thực hành làm nhiều bài tập khác nhau và học tiếng Anh trẻ em.