Hình ảnh tiếng Anh chủ đề Electronics cho trẻ em

Chuyên mục: Hình Ảnh 26/10/2016
2195 views

Hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề với những hình ảnh sinh động, gần nhất với những từ vựng tiếng Anh cần học sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

Hình ảnh tiếng Anh chủ để Electronics – thiết bị điện tử cho trẻ em là một trong những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em tương đối khó. Chủ đề từ vựng tiếng Anh này phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5 trở lên.

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề Electronics cho trẻ em

 

Những hình ảnh học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề ElectronicsAlokiddy gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em học từ vựng tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

-audiotape /ˈɔː.diəʊteɪp/: cuộn băng

-battery /ˈbætəri/: pin

-camera /ˈkæmərə/: máy ảnh

-flash /flæʃ/: đèn nháy

-CD player /siːˈdiː ˈpleɪə/: đầu đĩa

-CD /siːˈdiː/: đĩa CD

-film /fɪlm/: cuộn phim

-microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/: micrô

-microphone stand /ˈmaɪkrəfəʊn stænd/: giá micrô

-electrical outlet /ɪˈlektrɪkl/ ˈaʊtlet/: ổ cắm điện

-plug /plʌg/: phích cắm

-prong /prɒŋ/: chạc

-cord /kɔːd: dây

-walkman /ˈwɔːkmən/: cát-xét cầm tay

 

Hình ảnh học tiếng Anh cho trẻ em

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh cho trẻ

 

-radio /ˈreɪdiəʊ/: cái đài

-record /ˈrekɔːd/: đĩa hát

-remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/: điều khiển từ xa

-stereo /ˈsteriəʊ/: âm thanh nổi

-speaker /ˈspiːkəʳ/: loa

-tripod /ˈtraɪpɒd/: giá ba chân

-turntable /ˈtɜːnˌteɪbļ/: máy quay đĩa hát

-TV /ˌtiːˈviː/: ti vi

-antenna /ænˈtenə/: ăng ten

-VCR /ˌviːsiːˈɑːʳ/: đầu máy Video

-video tape /ˈvɪdiəʊ teɪp/: cuộn băng hình

-wire /waɪə/: dây điện

-zoom lens /zuːm lenz/: ống kính thu phóng

 

Những hình ảnh tiếng Anh sinh động

Học tiếng Anh qua hình ảnh cho các em

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề thiết bị điện tử cho trẻ em

 

Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em với những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề sinh động sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những hình ảnh tiếng Anh cho các em được Alokiddy đưa vào từng bài học tiếng Anh phù hợp với trình độ và kiến thức của các em. Những nội dung học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy sẽ được tổng hợp lại thành từng chủ đề và từng nội dung học cụ thể trong các bài học. Các bạn hãy cho trẻ học tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề tại Alokiddy.com.vn nhé!