Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án cho trẻ em

Chuyên mục: Đề thi 02/11/2016
8483 views

Những đề thi tiếng Anh lớp 5 sẽ mang đến cho các em những tài liệu học tiếng Anh bổ ích nhất và giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn, ôn luyện kiến thức tiếng Anh tốt hơn. 

 

Những bài học tiếng Anh lớp 5 giúp các em học kiến thức chung, những bài tập tiếng Anh sẽ giúp các em củng cố thêm kiến thức và những đề thi tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các em đánh giá được kết quả học tập của mình.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án sẽ giúp các em đánh giá được quá trình học tập của mình để học tốt hơn. Những đề thi tiếng Anh theo học kỳ sẽ được Alokiddy gửi tới các em liên tục giúp các em có thêm tài liệu học tiếng Anh tốt hơn.

 

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án cho trẻ em

 

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 này kèm theo đáp án sẽ giúp các em có thêm những tài liệu học tiếng Anh cần thiết nhất.

 

 

Đề thi tiếng Anh này các em cần hoàn thành trong 40 phút:

I.Look and complete these words.(Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. went                   B. took               C. explored            D. saw

2. A. Vietnamese      B. England          C. Japan               D. America

3. A father                 B. mechanic          C. astronaut         D. architect

4. A. June                  B. Sunday            C. July                  D. September

5. A. happy                B. party                 C. my                   D. family

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1. What's your house.........? - It's a big house. It's got a small garden.

A. look                   B. like                              C. likes              D. liked

2. . ..........you go to Mai's birthday party? - Yes, I did.

A. Do                          B. Does                          C. Did                    D. Doing

3. Zack is from Malaysia and his nationality is...................

A. Malaysian                 B. Australian                 C. Combodian               D. Japanese

4. Where...........Japanis she from? -She's fromTokyo.

A. at                         B. on                              C. in                                D.to

5. Tony lives ...........52 Ba Trieu Streetwith his family.

A. in                            B. at                               C. on                    D.to

6. Mai lives........ the third floor of Ha Noi Tower.

A. at                              B. on                              C. in                  D.to

7. Tony's birthday is ........October.

A. in                                B. at                               C. on                  D.to

8. What do you often do ........the morning?

A. at                               B. on                               C. to                  D.in

9. I'll ........a singer in the future.

A. be                                B. is                              C. am                 D. being

10. What ....... you be in the future? - I'll be an astronaut.

A. is                                B. am                              C. being                       D. will

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B

(Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

A

B

Answers

1. What present did you give Lan?

a. I’m Indonesian


1 - 

 

2. What did you do last night?

b. A comic book

2  -

3. What’s your house like?


c. I surfed the Internet

 


3  -

 

4.  What’s your nationality?

d. I’ll be a dentist.


4  -

 

5.  What will you be in the future?


e .It’s a small, beautiful house

 


5  -

 

 

 

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What will you be in the future?

...................................................................

2. What did you do last night?

...................................................................

Đáp án:

I.Look and complete these words.(Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

1. hill                   2. cottage                  3. Malaysia                4. block

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 - C 2 - A 3 - A 4 - B 5 - D

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 - B 2 - C 3 - A 4 - C 5 - B

6 - C 7 - A 8 - D 9 - A 10 - D

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B

(Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

1 - b 2 - c 3 - e 4 - a 5 – d

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 trên đây giúp các em có thêm những tài liệu học tiếng Anh, những đề thi tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả. Học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy – kênh học tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả nhất với những kiến thức tiếng Anh dành cho trẻ em phù hợp với từng cấp độ cũng như trình độ tiếng Anh của các em.