Bài kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5

Chuyên mục: Đề thi 02/11/2016
2252 views

Bài kiểm tra tiếng Anh cho trẻ em lớp 5 với những nội dung trong chương trình học tiếng Anh lớp 5 phù hợp nhất với các em. Những chương trình tiếng Anh lớp 5 cùng những bài kiểm tra tiếng Anh sẽ là những tài liệu học tiếng Anh hiệu quả nhất. 

 

Để giúp các em có thêm tài liệu học tiếng Anh hiệu quả, Alokiddy gửi các em bài kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5. Những nội dung bài kiểm tra, đề thi tiếng Anh lớp 5 nói riêng và đề thi tiếng Anh cho trẻ em nói chung sẽ được Alokiddy liên tục cập nhật và giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Bài kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5

 

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 hay đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án giúp các em ôn luyện tiếng Anh lớp 5 hiệu quả.

 

I. Chọn từ khác từ loại.

1.

A. an

B. for

C. with

D. in

2.

A. nurse

B. hospital

C. doctor

D. dancer

3.

A. but

B. because

C. want

D. and

4.

A. American

B. Chinese

C. English

D. Singapore

5.

Chọn câu trả lời đúng

A. musician

B. artist

C. future

D. singer

II. Chọn đáp án đúng.

1. What’s does your mother do?

____________ is a nurse.

A. He

B. She

C. It

2. How old ________ you last year?

Ten

A. was

B. are

C. were

3. What’s the capital _________ Singapore?

It is Singapore 

A. on

B. of

C. for

4. Mary __________ a book every morning.

A. reads

B. is reading

C.  read

5. My brother _________ to be a good English teacher in the future.

A. want

B.  wants

C. wanted

III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

This is the story of my boy friend. His name’s Tony. He is a student at Oxford primary school. He is eleven years old. He has many subjects at school such as English, Arts, Music, Science, VietNamese and Maths. Music is his favourite subject. He wants to be a singer because he likes to sing. He likes to play the piano too. He wants to be a famous musician in the future.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does Tony want to be a famous musician?

4. Why does he want to be a singer?

5. Does he like to play the piano?

IV. Sắp xếp các cụm từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. girl friend / What / your / do / does / ? /

2. a/ student / is / She / . /

3. the most / He / Maths / likes / . /

4. are / from / Where / you / ? /

5. best / do / subject / like / What / you / ?/

 

 

Đáp án:

I. Chọn từ khác từ loại.

1. A. an

2. D. dancer

3. C. want

4. D. Singapore

5. C. future

II. Chọn đáp án đúng.

1. B. She

2. C. were

3. B. of

4. A. reads

5. B.  wants

III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

1. His name is Tony

2. He is a student at Oxford primary school 

3. Yes, he does 

4. Because he likes to sing

5. Yes, he does

IV. Sắp xếp các cụm từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. What does your girl friend do?

2. She is a student.

3. He likes Maths the most.

4. Where are you from?

5. What subject do you like best?

Để học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả nhất, các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em, những bài học tiếng Anh tại Alokiddy được cập nhật liên tục theo chủ đề giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh lớp 5 tại Alokiddy.com.vn nhé!