Đề thi HK1 tiếng Anh lớp 5 năm 2015-2016

Chuyên mục: Đề thi 18/10/2016
3929 views

Trong tài liệu học tiếng Anh lớp 5 có rất nhiều những đề thi tiếng Anh học kì lớp 5 cho các em qua các năm. Để giúp các em học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả hơn, Alokiddy gửi tới các bạn và các em đề thi hk1 tiếng Anh lớp 5 năm 2015-2016. 

 

Đây là bộ đề thi hk1 tiếng Anh lớp 5 mới nhất cho các em có thêm một nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Đề thi HK1 tiếng Anh lớp 5 năm 2015-2016

 

Để học tiếng Anh lớp 5 với những đề thi tiếng Anh cho trẻ em các bạn nhất thiết nên để các em nắm vững những kiến thức tiếng Anh cho các em từ những nội dung ngữ pháp, từ vựng…để trẻ có thể học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé. Những đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ sẽ được Alokiddy liên tục cập nhật vào những nội dung tiếp theo, các bạn hãy chú ý theo dõi để có thêm nhiều nguồn tài liệu học tiếng Anh cho trẻ nhé!

Đề thi HK1 tiếng Anh lớp 5 năm 2015-2016 này với thời gian làm bài 40 phút dành cho các em:

 

 

I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm):

1. A. always                 B. usually                   C. yesterday                 D. often

2. A. ball                      B. badminton              C. tennis                       D. volleyball

3 A. dance                   B. sing                       C. read                          D. exercise

4. A. engineer               B. shoes                    C. doctor                       D. farmer

5. A. one                      B. second                  C. third                          D. fourth

II. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):

where              when                 play             it            favourite

A: Do you want to (1)______chess?

B: Yes, I do. It's my (2)_______sport.

A: How often do you play (3)_____ ?

B: Always.

A: (4) ______do you play it?

B: In Schoolyard.

A: (5)______do you play it?

B: Everyday.

III. Select and circle the letter A, B or C.

(Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):

1. I am .........English exercises now.

A. do                          B. did                           C. doing                     D. does

2. ............you want to play badminton ?

A. Does                      B. Do                           C. Doing                     D. Can

3. There ............a lot of students there yesterday.

A. were                      B. are                           C. Was                       D. is

4. What .........you do last weekend ?

A. did                        B. do                            C. does                       D. are

5. How ............do you play football ?

A. usually                  B. sometimes               C. often                        D. always

6. What........... your mother do ?

A. do                         B. does                        C. did                           D. is

IV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau):

We had the Teacher's Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.

1. When did they have the Teacher's Day?

...................................................................

2. Where were the teachers and students?

...................................................................

3. What did the students do?

...................................................................

4. Does everyone like the festival?

......................................................

 

 

Đáp án:

I.  Khoanh tròn một từ không cùng nhóm (2,5đ)

1. C. yesterday

2. A. ball

3. D. exercise

4. B. shoes

5. A. one

II.  Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn (2,5đ)

1. play

2. favorite

3. it

4. where

5. when

III.  Khoanh tròn A,B,C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống (3đ)

1. C doing

2. B Do

3. A were

4. A did

5. C often

6. B does

IV.  Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau (2đ)

1. They had the Teacher'sday last month.

2. Teachers and students were in the schoolyard.

3. Many students sang and danced.Some played football.

4. Yes, they did.

Học tiếng Anh lớp 5 nói riêng và học tiếng Anh cho trẻ em nói chung các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé. Đây là kênh học tiếng Anh nhi đồng mang đến hiệu quả cho các em với mỗi bài học là một chủ đề mới và những kiến thức ngữ pháp, từ vựng mới cung cấp kiến thức mới và giúp trẻ ôn luyện tiếng Anh theo đúng trình độ và độ tuổi của mình.