Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Chuyên mục: Đề thi 15/11/2016
15579 views

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới thuộc chương trình học tiếng Anh lớp 3 với những dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 quen thuộc cho trẻ ôn luyện tiếng Anh.

Những bài học tiếng Anh lớp 3 hay những bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 được Alokiddy gửi tới các em sẽ giúp các em học tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn. Những bài kiểm tra tiếng Anh, đề thi tiếng Anh cho trẻ em sẽ là những tài liệu giúp các em học tiếng Anh nhanh và hiệu quả.

 

 

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới dưới đây Alokiddy sẽ gửi tới các bạn và các em nhỏ học tiếng Anh lớp 3 những bài học tiếng Anh, những dạng bài kiểm tra tiếng Anh đơn giản sẽ giúp các em học nhanh và hiệu quả hơn.

 

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

 

Để học tiếng Anh lớp 3 cho các em các bạn hãy chú ý đến những nội dung học tiếng Anh của các em cần đảm bảo những kiến thức tiếng Anh về ngữ pháp, từ vựng và các nội dung thuộc tiếng Anh lớp 3 của các em. Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 cho các em:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is ………name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.                 b. It’s a pencil.                    c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It’s a book.                 b. It’s a computer.              c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II.Listen and write the words or number ( Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

III. Select and circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    B. making                C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      B. hasn’t                 C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    B. chairs                 C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling         B. cycling                C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister                  B. mother                C. father

6. What is the---------- today?

A. activity                B. colour                 C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why                   B. How                   C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour                 B. yellow                C. sunny

IV.Look at and read. Put a tick (V) in a box ( Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

V.Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Những đề kiểm tra tiếng Anh, đề thi tiếng Anh của các em được Alokiddy liên tục cập nhật trong những nội dung tiếp theo. Để học tiếng Anh cho trẻ em nhanh và hiệu quả các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn. Những bài học tiếp theo sẽ giúp các em học nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé!