Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016-2017 có đáp án

Chuyên mục: Đề thi 09/11/2016
4351 views

Violympic tiếng Anh lớp 3 là một trong những nguồn tài liệu học tiếng Anh quan trọng dành cho các em nhỏ. Học tiếng Anh lớp 3 với những đề thi tiếng Anh dành cho chương trình học của các em sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tiếng Anh hơn, học tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn.

 

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 có rất nhiều dạng và nhiều vòng qua các năm. Với những đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 các bạn có thể cho trẻ thực hành qua những vòng khác nhau và qua các năm để trẻ có được một nội dung học tiếng Anh tốt nhất. Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016-2017 có đáp án là một trong những đề thi tiếng Anh mới nhất mà Alokiddy cập nhật giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016-2017 có đáp án

 

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cung cấp cho các em những mẫu bài tập mới, giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nội dung đề thi:

 

 

Choose the best answer.

1. Alice ............ a cat.

A. you

B. he

C. she

D. has

2. My ...... is Jenny.

A. your

B. name

C. game

D. name's

3. Bob: - Hello. My name is Bob.

Mary:- ........., Bob.

A. Nice to meet you.

B. See you later.

C. Goodbye.

D. Good night.

4. I .... Andy.

A. are

B. am

C. is

D. you

5. Stand ..........., please.

A. down

B. up

C. in

D. on

6. You ........... Long.

A. is

B. be

C. are

D. am

7. Goodbye ..................

A. Nice to meet you.

B. See you later.

C. Good morning!

D. Good evening!

8. ............ to ............. you, Nam.

A. Nice - meet

B. Fine - hi

C. You - me

D. He - she

9. Sit ...., please.

A. down

B. up

C. in

D. on

10. ............ your name?

A. What

B. What's

C. How's

D. Why's

Fill in the blank.

11. EI_HT

12. My name _ _ Peter.

13. TAB_E

14. SCHOOL B_G

15. TH_EE

16. T_ank you very much.

17. Hi, Alice. I _ _ Tommy.

18. TEACH_R

19. Hello, Mary. How _ _ _ you?

 

 

Đáp án:

1.D. has

2.B. name

3.A. Nice to meet you.

4.B. am

5.B. up

6.C. are

7.B. See you later.

8.A. Nice - meet

9.A. down

10.B. What's

11.I 

12.is

13.L 

14.A

15.R

16.H

17.am

18.E 

19.are

Học tiếng Anh lớp 3 về cơ bản sẽ không khó nếu các bạn biết cách dạy trẻ học cũng như tài liệu học tiếng Anh phù hợp. Học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy là một trong những nội dung học tiếng Anh vô cùng thú vị cho các em. Những bài học tiếng Anh lớp 3 theo chủ đề sẽ giúp các em học nhanh hơn và có hệ thống hơn. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé!