Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016 có đáp án

Chuyên mục: Đề thi 09/11/2016
2304 views

Những đề thi tiếng Anh lớp 3 nói chung và những đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 nói riêng là những tài liệu học tiếng Anh quan trọng đối với các em. 

Học tiếng Anh lớp 3 với những dạng bài thi tiếng Anh sẽ là những nội dung học tiếng Anh mới giúp các em học thêm kiến thức mới, ôn luyện kiến thức cũ cũng như làm quen với nhiều dạng bài tập tiếng Anh hơn.

 

 

Đề thi tiếng Anh Violympic lớp 3 được chia thành nhiều vòng và mỗi năm đều có những kỳ thi riêng. Vì vậy, với bộ đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3, Alokiddy sẽ gửi tới các em theo những vòng và theo từng năm giúp các em có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả.

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016 có đáp án dưới đây là nội dung đầu tiên của vòng 1 tiếng Anh lớp 3. Đề thi tiếng Anh này chưa thật sự quá khó đối với các em học sinh lớp 3, vì vậy các em có thể hoàn thành dễ dàng

 

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016 có đáp án

 

Nội dung học tiếng Anh lớp 3 qua đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 này đơn giản với các em học tiếng Anh:

Exercise 1: Choose the best answer.

1. ... morning, Adam!

A. Hello

B. Hi

C. Good

D. You

2. Choose the odd one out:

A. pen

B. book

C. white

D. ruler

3. This is ... chair.

A. he's

B. my's

C. me

D. my

4. I ... Andy.

A. are

B. am

C. is

D. you

5. Good ..., Jame. - Hi, Tom. How are you?

A. nice

B. morning

C. see

D. my

6. ... he Peter?

A. Is

B. Are

C. His

D. This

7. He ... Tom.

A. is

B. are

C. be

D. am

8. ... is my school.

A. How

B. Too

C. When

D. This

9. ... this a chair? - No, it isn't.

A. What

B. How

C. Is

D. Are

10. Your ... Peter.

A. name

B. names

C. name is

D. is name

Exercise 2. Match.

Exercise 2. Fill in the blank.

1. What _s this?

2. Give me a p_n, please.

3. Listen t_ the teacher.

4. Hi, how _ _ _ you?

5. PEN_IL

Đáp án:

1.C. Good

2.C. white

3.D. my

4.B. am

5.B. morning

6.A. Is

7.A. is

8.D. This

9.C. Is

10.C. name is

Exercise 2. Fill in the blank.

1.i 

2.e 

3.o

4.are

5.c 

Học tiếng Anh lớp 3 nói riêng và học tiếng Anh cho trẻ em nói chung các em có thể học ngay tại Alokiddy.com.vn. Những bài học tiếng Anh tại Alokiddy sẽ giúp các em học tiếng Anh theo từng chủ đề, hoàn thiện các kỹ năng học tiếng Anh như nghe, nói, đọc,viết hiệu quả. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh thiếu nhi phù hợp nhất tại Alokiddy.com.vn nhé!