Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Chuyên mục: Đề thi 22/08/2016
41062 views

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 mà Alokiddy giới thiệu đến bố mẹ và các quý thầy cô dưới đây là những đề thi thuộc bộ sưu tập đề thi tiếng Anh lớp 5 dành cho trẻ có trình độ tiếng Anh từ khá trở lên.

Mặc dù có khá nhiều nguồn tham khảo tiếng Anh dành cho bé khác nhau trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 nhưng những tài liệu trên các trang web học tiếng Anh trẻ em online vẫn được ưa chuộng khá nhiều. .. Một số mẫu đề thi bồi dưỡng tiếng Anh lớp 5 được lấy từ sách giáo khoa, sách tài liệu từ những năm trước dường như không còn thích hợp trong các phương pháp dạy tiếng Anh lớp 5 trong thời gian gần đây.

 

 

Trên thực tế, việc bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 cần phải đáp ứng một lượng kiến thức rất lớn, không đơn thuần là từ vựng, ngữ pháp mà bé còn phải hiểu được ý nghĩa của từng cấu trúc câu trong các câu hỏi đó. Đặc biệt, bé cũng phải nắm vững cách chia động từ, cách chia cấu trúc câu sao cho thật hợp lý.  Vì thế, trong khi ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5, bố mẹ cần phải thật lưu ý đến từng kĩ năng sao cho việc học của bé thật hiệu quả.

 

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

 

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 cho bé lần này, yêu cầu tất cả những kĩ năng nói trên,. Duy chỉ có kĩ năng Nghe và Nói sẽ được vận dụng trong các đề thi tiếng Anh lớp 5 khác của Alokiddy. Trong mẫu đề thi học sinh giỏi tiếng Anh này, bé sẽ học những kĩ năng phản xạ bằng cách khoanh tròn  và lựa chọn các đáp án đúng, sắp xếp và trả lời các câu hỏi sao cho hợp lý. Qua đó, việc bồi dưỡng tiếng  Anh lớp 5 sẽ được nâng cao đáng kể.

I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào ô trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)

1.     Nam______English on Monday and Friday.

A. not have               B. isn’t have          C. don’t have          D.  doesn’t have

2. We go to school at ______ in the morning.

A.   a quarter to seven        B. seven to a quarter    C. seven quarter      D. a quarter seven to

3.     Do children have math on Monday ? -……………….

A.   Yes, they have             B. No, they don’t         C. Yes, they don’t    D. No, they not have

4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______

 A. a big breakfast           B. the big breakfast      C. big breakfast       D. a breakfast big

5. Is  her school ______the park ?

 A. in front of          B. next                  C. in front to                         D. near to

6. Is this her______?           

 A. erasers               B. books            C. an eraser      D. eraser

7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.

A. hot                             B. cold                            C. windy               D. foggy

8. ______straight across the road.

A. Don’t run                  B. Not run                      C. No run             D. Can’t run

9. I hope the ______ can repair our car quickly.

A. mechanic                   B. reporter                      C. architect           D. dentist

10. The Bakers ______ dinner at the moment.

A. is having           B. are having                            C. eating               D. is eating

YOUR ANSWERS

           

1. .................

2. .................

3. .................

4. .................

5. .................

6. .................

7. .................

8. .................

9. .................

10. ...............

 

 

II.  Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)

Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock.           getà gets

1.     My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City.

2.     Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.

3.     What time your son(5) ( get up) every morning ?

4.     Your parents(6) ( go ) to work every day ?

5.     Nam (7)( wash) his face at 6.15.

6.     We (8)( not have) breakfast at 6.30 every morning.

7.     She can (9)(speak)............. English.

8.     He(10) (eat) ............... a lot of meat?

9.     Where Mai (11)(be) ........... now? She(12) (play) .........................  in the garden.

10.  Look! She (13)(come)..................

11.  What there (14)(be) (15)(drink) ............for dinner?

 

YOUR ANSWERS

 

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................

 

 

III. Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống (2ms)

          I live in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I like alone...(8)... my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with...(9)...

I love my house for... (10)... reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1.

A. a

B. an

C. the

D. any

2.

A. It's

B. It

C. there's

D. They're

3.

A. and

B. or

C. but

D. too

4.

A. between

B. next

C. near to

D. next to

5.

A. in front

B. front of

C. of front in

D. in front of

6.

A. go

B. going

C. goes

D. in goes

7.

A. these are

B. they are

C. there are

D. those are

8.

A. for

B. of

C. on

D. with

9.

A. me

B. I

C. my

D. I'm

10.

A. a

B. any

C. many

D. a lot

 

YOUR ANSWERS

 

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. ……………

7. …………

8. …………

9. …………

10. …………

 

IV. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau: (2ms)

     My brother lives in HCMC. He -(1)- a teacher of math. He goes to work ...(2)... Monday to Saturday. The school starts ...(3)...7.00 in the morning and ...(4)...at eleven fifty. After work, he comes back ...(5)...and has lunch at ...(6)...quarter past twelve. In the afternoon, he ...(7)...the housework and plays games. In the ...(8)...after dinner he watches T.V or...(9)...books. He goes to bed at half ...(10)... eleven.

 

YOUR ANSWERS

 

1. .......................

2. ……………

3. ……………

4. ……………

5. ……………

6. ……………

7. ……………

8. ……………

9. ……………

10. ……………

 

 

V. Đọc đoạn văn sau, hoàn thành bảng tóm tắt thông tin bên dưới: (2ms)

I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du Secondary School. I am thirteen and I come from Hoa Binh. I have a brother and a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at 20 Le Loi Street. She often brings me to school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house to my school. It takes us ten minutes to go there. My telephone number is 5871374.

 

SURVERY FORM

Family name:    ………...…………

Name(s):  ………………………………

Age:   ……………………………

Grade:  ..................……………………

School: ......……………………………

 

Brothers and sister:………..………

Address……………………………

Telephone number:  ……….......…

Distance…………………..………

How to travel: ...............……

Time:    ten minutes          

 

 

 

VI. Đoạn văn sau có 10 lỗi sai. Tìm và sửa lỗi sai: (2ms)

Example: live à lives

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning and she has dinner at twelve o'clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at home and listens books. She sometimes goes to the movie theatre. She always go to bed at ten o'clock.

YOUR ANSWERS

 

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................

 


VII. Viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đã cho:(2ms)

1. Does Phong’s school have forty classrooms ?

    → Are …………………………………………………………...

2. Phuong has a brother, Nam.

     →Phuong is …………………………………………….………

3. My father usually drives to work.

     →My father usually goes ………………………………….…

4. This house is small.                               

→ It is ............................................................................................

5. The bookstore is to the right of the toystore.  

→ The toystore .............................................................................

VIII. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:(2ms)

1.     house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

………………………………………………………………………

2.     yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

………………………………………………………………………

3.     many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

………………………………………………………………………

4.     next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ to /?

………………………………………………………………………

5.     hospital/ father/ in/ the/ city/ My/ a/ works/ in.

………………………………………………………………………

6.     there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

………………………………………………………………………

7.     his/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

………………………………………………………………………

8.     brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

………………………………………………………………………

9.     on/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

………………………………………………………………………

10.        Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

………………………………………………………………………

IX. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 80 đến 100 từ ) kể về gia đình của em: (3ms)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Nếu có bất cứ câu hỏi nào về đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 trên đây, phụ huynh và thầy cô có thể liên hệ tại Alokiddy để được tư vấn và tham khảo tận tình nhất. Việc học tập của tiếng Anh trẻ em không quá khó nếu như người định hướng cho bé chọn đúng luồng tài liệu.