Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016

Chuyên mục: Đề thi 19/12/2016
5038 views

Đề thi tiếng Anh cho trẻ em lớp 5 với những dạng bài tập đa dạng sẽ là những tài liệu học tiếng Anh hữu ích đối với các em. Trong quá trình học tiếng Anh của các em, việc hoàn thành những mẫu đề thi tiếng Anh qua các năm sẽ giúp các em có thể nắm vững những kiến thức tiếng Anh của mình và ôn luyện tiếng Anh hiệu quả hơn. 

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 5 là một trong những nhóm tài liệu học tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho trẻ em. Những dạng bài thi Toán tiếng Anh được đánh giá là những bài tập đơn giản nhưng để học được các dạng bài thi Toán tiếng Anh này các em học sinh cần hoàn thiện tốt những kiến thức tiếng Anh chương trình lớp 5 của mình.

 

 

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016 được Alokiddy gửi tới các em, cung cấp cho các em những kiến thức tiếng Anh mới, thú vị và cần thiết giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng Alokiddy hoàn thành đề thi tiếng Anh lớp 5 này nhé!

 

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016

 

Với những đề thi tiếng Anh lớp 5, các em có thể tham khảo thêm tại Alokiddy.com.vn nhé!

Exam number 1:

Question 1:

In 12.36 which digit is in the ones place?

a. 3

b. 2

c. 1

d. 6

Question 2:

Which of following decimal numbers should be replace the question mark?

a. 0.7

b. 0.6

c. 0.8

d. 0.9

Question 3:

Write 12/100 as a decimal number.

Answer:

a. 12

b. 1.2

c. 0.12

d. 0.012

Question 4:

What decimal number is shown?

a. 0.3

b. 0.5

c. 0.4

d. 0.2

Question 5:

Write 2.25 as a mixed number in the simplest form.

Answer:

a. 

b. 225/100

c. 

d. 

Question 6:

Write the decimal number "six and three hundredth" using digits.

Answer:

a. 3.6

b. 6.3

c. 3.06

d. 6.03

Question 7:

Convert 25g = ............. kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

a. 0.025

b. 0.25

c. 2500

d. 2.5

Question 8:

Write numbers below in order from least to greatest.

3/12; 4/5; 0.75; 0.23

a. 3/12; 0.23; 0.75; 4/5

b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

c. 3/12; 4/5; 0.75; 0.23

d. 0.23; 3/12; 4/5; 0.75

Question 9:

If x is a natural number and x < 2876/100 then the greatest value of x is:

a. 287

b. 28

c. 27

d. 2876

Question 10:

Find x if ab4,938 < ab4,9x6 < ab4,953.

Answer: x = ............

a. 6

b. 4

c. 5

d. 3

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Answer:

(1) = .......; (2) = ........; (3) = ..........; (4) = ..........; (6) = .........; (7) = ........; (8) = .........; (9) = ........; (10) = .........; (13) = .........

Exam number 3:

Question 1:

Fill in the blank with the correct decimal number:

9/100 kg = .............kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 2:

Write 47/100 as a decimal number in the simplest form.

Answer: .............

Question 3:

In 348.256, which digit is in the tenths place?

Answer: ...........

Question 4:

In 348.256, which digit is in the tens place?

Answer: ...........

Question 5:

4/10 + 6/1000 = .............

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 6:

I have two digits in the decimal part. I am greater than 75 but less than 80 What least possible number am I?

Answer: ............

Question 7:

Find the value of p.

Answer: p = ............

Write your answer as a decimal in the simplest form.

Question 8:

Fill in the blank with the correct number.

3/100 m = ............cm

Question 9:

If p and q are consecutive natural numbers and 9.062 < p + q < 12.988 then p x q = .............

Question 10:

If n is a natural number and n < 12.03 < n + 5 the the smallest value of n is ..............

Đáp án:

Exam number 1:

Question 1:b. 2

Question 2: c. 0.8

Question 3: c. 0.12

Question 4: c. 0.4

Question 5: a.

Question 6: d. 6.03

Question 7: a. 0.025

Question 8: b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

Question 9: b. 28

Question 10: b. 4

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (5); (2) = (12); (3) = (11); (4) = (19); (6) = (16); (7) = (18); (8) = (20); (9) = (17); (10) = (15); (13) = (14) (5); (12); (11); (19); (16); (18); (20); (17); (15); (14)

Exam number 3:

Question 1: 0.09

Question 2: 0.47

Question 3: 2

Question 4: 4

Question 5: 0.406

Question 6: 75.01

Question 7: 0.6

Question 8: 3

Question 9: 25

Question 10: 8

Để học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả, các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn. Những bài học tiếng Anh cho trẻ được thực hiện theo chuẩn Anh ngữ quốc tế và được thực hiện theo từng chủ đề nhất định sẽ giúp các em học tiếng Anh tổng thể hơn.