Bài kiểm tra cuối năm tiếng Anh lớp 5 năm 2014-2015

Chuyên mục: Đề thi 05/12/2016
7359 views

Bài kiểm tra tiếng Anh cuối năm lớp 5 là một trong những nhóm tài liệu học tiếng Anh cho trẻ em mà các em nhỏ cần chú ý. Những tài liệu học tiếng Anh lớp 5 nói riêng và tiếng Anh cho trẻ em nói chung là các dạng bài kiểm tra tiếng Anh, đề thì tiếng Anh, bài tập tiếng Anh… 

 

Những bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 về cơ bản sẽ cung cấp cho các em những dạng bài tiếng Anh lớp 5 phù hợp với quá trình học tập của các em, giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bài kiểm tra cuối năm tiếng Anh lớp 5 năm 2014-2015 là một trong những nhóm tài liệu học tiếng Anh thú vị và cần thiết giúp các em ôn luyện tiếng Anh lớp 5 hiệu quả hơn. Hãy cùng Alokiddy cho trẻ hoàn thiện bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 này nhé!

 

Bài kiểm tra cuối năm tiếng Anh lớp 5 năm 2014-2015

 

Những dạng bài kiểm tra tiếng Anh này đều thuộc chương trình học tiếng Anh của các em. Những bài tập tiếng Anh này sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh lớp 5 nắm vững được những kiến thức tiếng Anh đã học trên lớp. Hãy cùng làm bài kiểm tra này nhé!

 

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1.    Autumn                  Winter                 Summer                Season

2.    Who                      What                  There                     When

3.    Danced                  Song                   Stayed                  Listened

4.    Football                 Play                    Volleyball               Badminton

5.    Doing                    Watching             Spring                    Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on                     B. in                      C. at                      D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are                    B. were                  C. was                    D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What                B. When                C. Where                 D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is                      B. Are                   C. Do                      D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

 A. play                   B. to play              C. playing                D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đáp án:

I. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. Season         2. There            3. Song           4. Play            5. Spring
II. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. B              2. B                    3. A                  4. B                5. B
II. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. False        2. False               3. True              4. True            5. False
IV. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)
Key:
1. What’s the weather like in spring?
2. Minh isn’t going to Hoi An next week.
3. How far is it from here to your house?
4. Go sraight ahead and turn right.
5. Where is the swimming pool?

Những dạng bài kiểm tra tiếng Anh cuối năm lớp 5 cho trẻ em là những dạng tài liệu học tiếng Anh và bổ trợ kiến thức tiếng Anh quan trọng các bạn hãy chu ý cho trẻ học tốt hơn. Hãy cho trẻ học thêm những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy. Những bài học tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em tại Alokiddy được thực hiện theo từng chủ đề, giúp trẻ hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hiệu quả nhất.