Đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2 cho trẻ em

Chuyên mục: Đề thi 13/10/2016
1000 views

Đề thi tiếng Anh lớp 2 cho trẻ em nhìn chung chưa phải là những dạng bài quá khó cho các em. Có rất nhiều dạng đề thi tiếng Anh dành cho trẻ em, riêng đề thi tiếng Anh lớp 2 cho trẻ em được Alokiddy cập nhật liên tục giúp các em có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh.

 

Đối với tiếng Anh lớp 2 thì những dạng bài đề thi toán tiếng Anh lớp 2 ở những vòng đầu chưa thật sự là quá khó và các em hoàn toàn có thể hoàn thành những bài thi đó. Để giúp các em có thêm đề thi tiếng Anh để ôn luyện, Alokiddy gửi tới các em đề thi Toán tiếng Anh lớp 2 theo vòng. Trong bài viết trước các em đã được học và làm đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1, trong bài học hôm nay các em sẽ hoàn thành đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2 với những nội dung mới giúp các em học tiếng Anh lớp 2 tốt hơn.

 

Đề thi toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2 cho trẻ em

 

Để hoàn thành những đề thi toán tiếng Anh lớp 2, các kiến thức tiếng Anh lớp 2 các em cần phải nắm vững. Nội dung đề thi tiếng Anh lớp 2 về toán có lời giài như sau:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)

Question 1:

To compare: 53 - 21 ......... 1 + 32

Fill in the blank with the suitable number

Question 2:

3dm + 6dm = ...... cm

Question 3:

If A = 1; B = 7; C = 5 then D = ..........

Question 4:

70cm = ......... dm

Question 5:

Add: 3dm + 20cm = ........... dm

Question 6:

Add: 5dm + 7dm = .......... dm

Question 7:

Fill the suitable in the following blank

34 + ....... = 56

Question 8:

Add: 15 + 29 = ..........

Question 9:

8dm = ......... cm

Question 10:

If your class, there are 54 students and there are 32 boy students. How many girl students are there in your class?

Answer:

There are .......... girl students.

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Answer:

(1) = .......; (2) = .....; (3) = .....; (4) = ........; (5) = .....; (6) = .....; (7) = .....; (8) = .....; (10) = .......; (12) = ......

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1:

Which is a way to make 99?

a. 35 + 46

b. 38 + 64

c. 37 + 62

d. 64 + 32

Question 2:

Fill the suitable number in the following blank.

7dm - 30cm - 10cm = ........ cm

a. 30

b. 40

c. 50

d. 20

Question 3:

How many different letters are there in the picture?

a. 10

b. 11

c. 12

d. 15

Question 4:

5dm + 20cm = ........ dm.

a. 3

b. 30

c. 70

d. 7

Question 5:

AB + CD = EF

If A = D = 2; B = C = 3 then EF = .......

a. 64

b. 55

c. 46

d. 56

Question 6:

Which is not a way to make 35?

a. 15 + 20

b. 14 + 23

c. 23 + 12

d. 32 + 3

Question 7:

Add: 31 + 23 = ..........

a. 36

b. 54

c. 53

d. 63

Question 8:

Your grandmother has fifteen oranges.

She gives your sister seven oranges.

Your grandmother has .......... orange(s) left.

a. 9

b. 7

c. 15

d. 8

Question 9:

2A class has 32 green trees and 2C has 29 green trees.

Two class have all ......... green trees.

a. 32

b. 23

c. 29

d. 61

Question 10:

31 + ? = 52

Answer: ? = .........

a. 21

b. 32

c. 22

d. 31

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)

Question 1: <

Question 2: 90

Question 3: 2

Question 4: 7

Question 5: 5

Question 6: 12

Question 7: 22

Question 8: 44

Question 9: 80

Question 10: 22

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (13); (2) = (16); (3) = (15); (4) = (19); (5) = (14); (6) = (11); (7) = (9); (8) = (17); (10) = (18); (12) = (20)

(13); (16); (15); (19); (14); (11); (9); (17); (18); (20)

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: c. 37 + 62

Question 2: a. 30

Question 3: a. 10

Question 4: d. 7

Question 5: b. 55

Question 6: b. 14 + 23

Question 7: b. 54

Question 8: d. 8

Question 9: d. 61

Question 10: a. 21

Học tiếng Anh lớp 2 với những đề thi tiếng Anh sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức mới và ôn luyện kiến thức cũ. Các bạn hãy cho trẻ học ngay những đề thi tiếng Anh cho trẻ em được Alokiddy chọn lọc và gửi tới các bạn và các em tại Alokiddy.com.vn nhé!