IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho trẻ em

Chuyên mục: Đề thi 01/10/2016
7473 views

Đề thi tiếng Anh lớp 5 dành cho trẻ em trong nội dung sau đây Alokiddy sẽ gửi tới các bạn và các em nội dung vòng 1 đề thi tiếng Anh IOE dành cho trẻ em. 

 

Để thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho trẻ em với những kiến thức tiếng Anh nâng cao của chương trình học tiếng Anh lớp 5. Những dạng đề thi tiếng Anh ioe tiếng Anh lớp 5 này sẽ phù hợp với những em học sinh đã nắm vững chắc kiến thức tiếng Anh lớp 5.

Học tiếng Anh lớp 5 với những đề thi tiếng Anh này sẽ giúp các em vừa học thêm những kiến thức tiếng Anh mới, vừa ôn luyện tiếng Anh một cách hiệu quả.

 

IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho trẻ em

 

Trong bộ đề thi tiếng Anh IOE có rất nhiều vòng thi, vòng 1 đề thi tiếng Anh này đơn giản hơn so với những vòng thi sau.

 

 

Exercise 1. Choose the best answer.

1.This book ... interesting.

A. has

B. have

C. is

D. don't

2. I ... happy.

A. don't

B. am not

C. doesn't

D. isn't

3. Lan and Hoa ... students.

A. is

B. am

C. are

D. isn't

4. Let's learn some ...

A. most

B. move

C. more

D. some

5. My mother ... tall and beautiful.

A. am

B. is

C. are

D. aren't

6. Where is your father and mother? - ... are in the living room.

A. He

B. She

C. We

D. They

7. ... is the matter?

A. What

B. How

C. Who

D. Where

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

A. fifty

B. city

C. study

D. my

9. Nam is happy ... today is his birthday.

A. but

B. because

C. and

D. whether

10. Choose the part that has the underlined part pronounced differently.

A. cheap

B. meat

C. season

D. weather

Exercise 2. Fill in the blank.

1. HA_R

2. TRE_

3. TE_CHER

4. CLO_D

5. SUBJE_T

6. DOC_OR

7. Do you want some milk? - _ _, I do not.

8. MU_IC

9. C_LOUR

Exercise 3. Cool pair matching.

 

 

Để học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả các em có thể học theo những bài thi tiếng Anh dành cho chương trình học của mình. Tuy nhiên, nắm vứng kiến thức tiếng Anh lớp 5 là điều quan trọng nhất để học tốt.

Tại Alokiddy, các em sẽ tìm thấy những bài học tiếng Anh cho trẻ em phù hợp với chương trình học cũng như trình độ tiếng Anh của mình. Các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh dành cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé!