Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000