Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh cực dễ nhớ

Chuyên mục: Góc Alokiddy 05/07/2017
9797 views

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Phân biệt cách sử dụng A little, a few, little và few

Công thức của câu bị động trong 12 thì tiếng Anh tương ứng

Những động từ sử dụng đồng thời cả dạng thức V-ing và To Verb

Những quy tắc trọng âm trong tiếng Anh cực dễ nhớ

Bạn băn khoăn không biết tại sao nhiều người nói tiếng Anh hay đến vậy. Ngoài yếu tố cơ bản nhất đó là đọc đúng, họ còn chú ý đến trọng âm và sự nhấn nhá trong câu. Trọng âm trong tiếng Anh cũng có nhiều quy tắc mà bạn cần ghi nhớ để áp dụng. Đây cũng là quy tắc hữu ích giúp các bạn ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn đó.

quy-tac-trong-am-trong-tieng-anh-cuc-de-nho

Cách đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh dựa trên nguyên tắc khác nhau

Động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Với các động từ có hai âm tiết, thông thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Đây là nguyên tắc đầu tiên giúp bạn đọc đúng và chuẩn tiếng Anh.

Ex:

- relax /rɪˈlæks/

- produce /prə'duːs/

- include /ɪnˈkluːd/

- aside /əˈsaɪd/

- begin /bɪˈɡɪn/

- become /bɪˈkʌm/

- forget /fərˈɡet/

Danh từ và tính từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Nguyên tắc thứ hai đó là những danh từ và tính từ có 2 âm tiết, thông thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhứ.

Ex:

- action /ˈækʃn/

- paper /ˈpeɪpər/

- teacher /ˈtiːtʃər/

- happy (adj) /ˈhæpi/

- rainy /ˈreɪni/

- active /ˈæktɪv/

Với từ có 3 âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.

Ex:

- economy /ɪˈkɑːnəmi/

- industry /ˈɪndəstri/

- intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/

- geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Trọng âm rơi vào âm tiết trước đó nếu

Các từ tận cùng bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity.

Ex:

- economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/

- foolish /ˈfuːlɪʃ/

- entrance /ˈentrəns/

- famous /ˈfeɪməs

- nation /ˈneɪʃn/

- celebrity /səˈlebrəti/

- musician /mjuˈzɪʃn/

Trọng âm rơi vào chính âm tiết đó nếu các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque

Ex:

- agree /əˈɡriː/

- volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

- Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/

- retain /rɪˈteɪn/

Các từ có hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chính của từ không thay đổi.

Ex:

- agree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/

- meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/

- rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/

- poison /ˈpɔɪzn/ à poisonous  /ˈpɔɪzənəs/

quy-tac-trong-am-trong-tieng-anh-cuc-de-nho

Nắm rõ các nguyên tắc trọng âm giúp bạn nói tiếng Anh hay hơn

Các từ tận cùng – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ex:

- economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/

- demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/

- technology /tekˈnɑːlədʒi/

- geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

- photography /fəˈtɑːɡrəfi/

- investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

Danh từ ghép sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ex:

- birthday /ˈbɜːrθdeɪ/

- airport /ˈerpɔːrt/

- gateway /ˈɡeɪtweɪ/

- boyfriend /ˈbɔɪfrend/

- greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

- seafood /ˈsiːfuːd/

Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

Ex:

- bad-TEMpered

- old-Fashioned

Để đọc đúng trọng âm của mỗi từ, bạn nên cố gắng đọc đúng và đọc chậm. Những bước đầu tập luyện hay phát âm cần rõ chữ, nắm chắc các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh cực dễ nhớ ở trên sẽ giúp bạn nói tiếng Anh hay như người bản ngữ. 

TIN LIÊN QUAN

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Xem thêm

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Xem thêm

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Xem thêm

Câu bị động thường xuất hiện nhiều trong viết tiếng Anh và đối với các kỳ thi Ielts thì câu bị động được sử dụng rất nhiều. 

Xem thêm

Khi viết lại câu, bạn phải sử dụng các cấu trúc tương đương mà không ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa.

Xem thêm

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Xem thêm

Chúng ta đều biết hai từ sorry và excuse me đều có nghĩa là xin lỗi. Tuy nhiên nếu bạn để ý trong khi nói chuyện với người bản ngữ sẽ thấy họ sử dụng hai từ này trong văn cảnh khác nhau.

Xem thêm

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại ý của người nói. Chuyển thể từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải tuân thủ nguyên tắc nào.

Xem thêm

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Xem thêm

40 cụm động từ tiếng Anh đi với “up” cho IELTS sẽ là tài liệu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh quan trọng cho người học. 

Xem thêm

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

Xem thêm

Giới từ một trong những vấn đề khiến bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng thấy bối rối. Các loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh chắc nhiều người chưa thể nắm hết. 

Xem thêm
ĐĂNG KÝ !